Положення про учнівську раду Баранівського професійного ліцею

1. Загальні положення
1.1. Учнівська рада Баранівського професійного ліцею (далі – учнівська рада) є однією з форм самоврядування і створюється ліцеєм в цілях забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, вирішення важливих питань життєдіяльності учнівської молоді, розвитку її соціальної активності, підтримки і реалізації соціальних ініціатив.
1.2. Учнівська рада створюється як представницький і координуючий орган учнів ліцею, що постійно діє, і діє на підставі положення про учнівську раду, що приймається на конференції учнів ліцею (далі – Конференція) і затвердженого директором ліцею.
1.3 Кожен учень має право обирати і бути вибраним в учнівську раду будь-якого рівня відповідно до справжнього Положення.
1.4. Діяльність учнівської ради направлена на всіх учнів ліцею.
1.5. Рішення учнівської ради розповсюджуються на всіх учнів ліцею.
1.6. У своїй діяльності учнівська рада керується Конституцією України, законодавством України, нормативними правовими актами органів державної влади і органів місцевого самоврядування, статутом ліцею і даним Положенням.
2. Основні цілі і завдання учнівської ради
2.1. Цілями діяльності учнівської ради є:
– формування цивільної культури, активній цивільній позиції учнів, сприяння розвитку їх
соціальної зрілості, самостійності, здібності до самоорганізації і саморозвитку;
– забезпечення реалізації прав на участь учнів в управлінні ліцеєм, оцінці якості освітнього
процесу;
– формування у учнів умінь і навиків самоврядування, підготовка їх до компетентної і відповідальної
участі в житті суспільства.
2.2. Завданнями учнівської ради є:
– залучення учнів до вирішення всіх питань, пов’язаних з підготовкою висококваліфікованих
фахівців;
– розробка пропозицій по підвищенню якості освітнього процесу з урахуванням наукових і
професійних інтересів учнів;
– захист інтересів учнів;
– сприяння в рішенні освітніх, соціально-побутових і інших питань, що зачіпають інтереси
учнів;
– збереження і розвиток демократичних традицій учнівської молоді;
– сприяння органам управління ліцею в рішенні освітніх і наукових завдань, в організації
дозвілля і побуту учнів, в пропаганді здорового способу життя;
– сприяння структурним підрозділам ліцею в заходах, що проводяться ними, в рамках
освітнього процесу;
– проведення роботи, направленої на підвищення свідомості учнів і вимогливості до рівня своїх
знань, виховання дбайливого відношення до майнового комплексу, патріотичне відношення до
духу і традицій ліцею;
– інформування учнів про діяльність ліцею;
– зміцнення міжліцейних, міжрегіональних і міжнародних зв’язків;
– участь у формуванні громадської думки про учнівську молодь як реальну силу і стратегічний
ресурс розвитку українського суспільства;
– сприяння реалізації суспільно значущих молодіжних ініціатив.
2.3. Діяльність учнівської ради може бути направлена і на рішення
інших завдань, визначуваних з урахуванням специфіки регіону, муніципальної освіти, ліцею.
3. Структура і порядок формування учнівської ради
3.1 Для ухвалення рішення про створення учнівської ради і положення про учнівську раду скликається Конференція, яка також може вносити зміни і доповнення до положення про учнівську раду, заслуховувати і затверджувати звіти учнівської ради; визначати пріоритетні напрями діяльності учнівської ради, вирішувати питання про дострокове припинення повноважень учнівської ради будь-якого рівня. Конференція може вирішувати інші питання, пов’язані з діяльністю учнівської ради.
3.2. Конференція проводиться не рідше 2 рази на рік. Дату і час проведення Конференції, норму представництва, а також порядок денний Конференції визначає учнівська рада ліцею.
3.3. Учнівська рада ліцею повинна оголосити про скликання Конференції не пізніше, ніж за 1 місяць до її проведення.
3.4. Делегатами першої Конференції є представники від учбових груп.
3.5. Делегати першої Конференції обираються на загальних зборах учнів групи простою більшістю голосів по нормі представництва – один делегат від 10 учнів.
3.6. Делегатами подальших Конференцій є за посадою голови учнівських рад всіх груп. Делегатами також можуть бути учні, вибрані по нормі представництва один делегат від 10 учнів кожної групи.
3.7. Конференція є правомочною, якщо на ній присутні не менше 2/3 від числа делегатів.
3.8. Рішення по питаннях, винесених на Конференцію, ухвалюються
простою більшістю голосів присутніх делегатів, якщо інше не передбачене
даним Положенням.
3.9. Структуру учнівської ради утворюють:
– учнівська рада учбової групи;
– учнівська рада ліцею.
У структуру учнівської ради може входити учнівська рада гуртожитку.
3.10. Учнівська рада і голова учнівської ради учбової групи вибираються на загальних зборах учнів групи простою більшістю голосів. Збори правомочні ухвалювати рішення за умови участі в нім більше половини учнів групи.
Вибори є прямими і відкритими. У виборах мають право брати участь всі учні групи.
3.11. Учнівська рада ліцею складається з голови учнівської ради ліцею,
голів учнівських рад груп.
Вибори голови учнівської ради ліцею є відкритими. У виборах мають право взяти участь учні ліцею. Вибраним вважається кандидат, що набрав найбільшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами.
Голова учнівської ради ліцею вибирається з числа голів учнівських рад учбових груп. Учнівська рада групи, голова якої вибраний головою учнівської ради ліцею, проводить повторні вибори голови.
Терміни проведення виборів голови учнівської ради ліцею, порядок проведення виборів і висунення кандидатів визначаються на зборах голів учнівських рад. Збори обирають комісію, яка організовує виборчий процес.
3.12. Голова учнівської ради будь-якого рівня обирається строком до 2-х -3 – х років.
3.13. Учнівська рада ліцею формує і затверджує склад секторів, в складі:
– учбовий-організаційний сектор;
– сектор по роботі з тими, що проживають в гуртожитку;
– культурно-масовий сектор;
– сектор громадянсько – патріотичної роботи з учнями;
– сектор спортивно – масової роботи;
3.15. До складу секторів можуть входити учні ліцею.
4. Взаємодія учнівської ради з адміністрацією ліцею
4.1. Взаємини учнівської ради з органами управління ліцею регулюються Положенням про учнівську раду у ліцеї.
4.2. Учнівська рада взаємодіє з адміністрацією ліцею на основі принципів співпраці і автономії.
4.3. Представники адміністрації ліцею можуть бути присутніми на засіданнях учнівської ради.
4.4. Рекомендації учнівської ради розглядаються адміністрацією ліцею.
4.5. Рішення по питаннях життєдіяльності ліцею представники органів
управління ліцею приймають з урахуванням думки учнівської ради.
4.6. Голова учнівської ради ліцею як представник учнів може рекомендуватися педагогічною радою ліцею.
4.7 Голова учнівської ради ліцею може бути членом педагогічної ради а також членом стипендіальної комісії ліцею.
5. Права і обов’язки учнівської ради
5.1. Учнівська рада має право:
– брати участь в розробці і вдосконаленні нормативних актів, що зачіпають інтереси учнів ліцею;
– брати участь в оцінці якості освітнього процесу, готувати і вносити пропозиції адміністрації
ліцею по його оптимізації з урахуванням навчальних і професійних інтересів учнівства,
коректуванню розкладу учбових занять, графіка проведення заліків, іспитів, організації
виробничої практики, організації побуту і відпочинку учнів;
– брати участь у вирішенні соціально-побутових і фінансових питань, що зачіпають інтереси
учнів, зокрема у розподілі засобів стипендіального фонду, дотацій і засобів, що виділяються на
культурно-масові і спортивно-оздоровчі заходи, відпочинок і лікування;
– брати участь в розгляді питань, пов’язаних з порушеннями учнями учбової дисципліни і
правил внутрішнього розпорядку у ліцеї, а також учнівського гуртожитку;
– брати участь в розробці і реалізації системи заохочень учнів за досягнення в різних сферах
учбової і позаучбової діяльності, зокрема приймаючих активну участь в діяльності учнівської ради
і суспільного життя ліцею;
– розглядати і брати участь в розгляді заяв і скарг учнів ліцею;
– запрошувати і отримувати в установленому порядку від органів управління ліцеєм необхідну для
діяльності учнівської ради інформацію;
– вносити пропозиції за рішенням питань використання матеріально-технічної бази і приміщень
ліцею;
– користуватися в установленому порядку інформацією, що є у розпорядженні органів управління
ліцею;
– оскаржити в установленому порядку у вищестоящих органах накази і розпорядження, що
зачіпають інтереси учнів;
– у випадках порушення і обмеження прав і свобод учнів, а також прав учнівської ради вносити
пропозиції в органи управління ліцею про вживання заходів по відновленню порушених прав і
застосуванню заходів дисциплінарної дії до винних осіб;
– визначати і використовувати законні форми протесту для захисту прав і свобод учнів, а також
прав учнівської ради;
– брати безпосередню участь в плануванні, підготовці, проведенні і аналізі позаучбових заходів
ліцею;
– брати участь в роботі рад (комітетів, комісій і ін.), що створюються у ліцеї.
5.2. Учнівська рада зобов’язана:
– проводити роботу, направлену на підвищення свідомості учнів і їх вимогливості до рівня своїх
– знань, виховання дбайливого відношення до майнового комплексу ліцею; зміцнення учбової
дисципліни і правопорядку в учбових корпусах і учнівських гуртожитках, підвищення цивільної
самосвідомості учнів і відповідальності;
– проводити роботу із учнями по виконанню статуту і правил внутрішнього розпорядку ліцею;
– сприяти адміністрації ліцею в питаннях організації освітньої діяльності;
– своєчасно в установленому порядку розглядати всі заяви і звернення учнів, що поступають в
учнівську раду;
– проводити роботу відповідно до Положення і плану діяльності учнівської ради на навчальний
рік;
– підтримувати соціально значущі ініціативи учнів і аспірантів;
– сприяти створенню необхідних соціально-побутових умов, а також умов для навчання і
відпочинку учнів;
– представляти і захищати інтереси учнів перед адміністрацією ліцею, державними
органами, суспільними об’єднаннями, іншими організаціями і установами;
– інформувати адміністрацію ліцею про свою діяльність.
6. Забезпечення діяльності учнівської ради
6.1. Адміністрація ліцею несе витрати, необхідні для забезпечення діяльності учнівської ради.
6.2. Для забезпечення діяльності учнівської ради адміністрація ліцею надає в безоплатне користування приміщення
(кабінети), засоби зв’язку, оргтехніку і інші необхідні матеріали, засоби і устаткування.

Мета, завдання, основні напрями діяльності та зміст роботи учнівського самоврядування Баранівського професійного ліцею.
   Головний зміст діяльності учнівського самоврядування адміністрація та педколектив нашого ліцею бачать в можливості широкого залучення учнів до участі в освітньому процесі, в прояві їх активності в вирішенні різноманітних питань ліцейного життя. Причому відразу чітко було вирішено всіма учасниками навчально – виховного процесу, що учнівське самоврядування повинно мати як представницькі так і виконавчі функції. І відповідно органи самоврядування з одного боку повинні представляти інтереси учнів а з іншого організовувати і вести конкретну роботу (облік відсутніх, чергування, певна профілактична робота і т.д.), для чого їм повинні бути делеговані певні адміністративні функції в вигляді доручень і обов’язків. Це повинно було стати могутнім засобом спрямування морального розвитку особистості кожного учня завдяки періодичній зміні обов’язків і ролей, їх ускладненню та поєднанню добровільності і потреб колективу з врахуванням можливостей, інтересів, бажань учнів.

Мета створеної моделі учнівського самоврядування ліцею полягає в слідуючому :
– виховувати всесторонньо розвинуту особистість
– розвивати активну життєву позицію;
– формувати здоровий спосіб життя;
– переконувати у відповідальності за прийняті
рішення;
– виховувати любов до праці;
– утверджувати високу управлінську культуру;
– домагатися становлення особистості, що відповідає вимогам ринку
праці.
Кінцевим результатом повинно бути досягнення чіткої взаємодії усіх видів учнівського, педагогічного, суспільного самоврядування на основі взаємної поваги, довіри, відповідальності та співробітництва.

Діяльність учнівського самоврядування має бути обов’язково колективною, пронизаною ідеєю загальної користі, проходити під загальним гаслом: «Думай! Пропонуй! Організовуй! Виконуй!». Таким чином чітко сформовані завдання учнівського самоврядування:
– формувати готовність учнів до виконання функцій самоврядування;
– наповнювати діяльність учнівського самоврядування конкретним
змістом;
– активізувати самостійність діяльності самоврядування;
– розвивати діловитість, дбайливість, відповідальність учнів,
домагатися відповідальності за виконання прийнятих рішень;
– утверджувати співпрацю «учнівське самоврядування – педагогічний
колектив».

Відповідно до визначених цілей і завдань будується зміст і напрями
діяльності учнівського самоврядування які передбачали:
визначення лідерів серед учнів шляхом експертних оцінок та методом спостереження;
залучення до активної громадської діяльності , розвиток активної громадянської позиції;
організація навчання учнівського активу;
творчий підхід, чіткість і конкретність при плануванні роботи органів учнівського самоврядування;
створення умов для відкритої, дружньої і творчої співпраці «педагог – учень, учень – педагог».
І в зв’язку з тим що предметом діяльності було опанування учнями словом і ділом конкретного змісту понять «самостійність», «відповідальність», «рівність», «демократія», були обрані такі форми роботи:

  • ділова, рольова, імітаційна ігри;
  • тренінги;
  • колективна творча справа;
  • робота в групі;
  • аналіз ситуації;
  • вирішення проблем.

   Найвищим органом учнівського самоврядування ліцею є учнівська конференція. Учнівська конференція проводиться в ліцеї 2 рази на навчальний рік – в вересні – жовтні та квітні місяці. Для проведення конференції в кожній групі вибираються делегати за модусом представництва, 1 делегат від 10 учнів. В квітні на конференції аналізуються підсумки роботи учнівського самоврядування, зокрема учнівської ради в поточному навчальному році. В кінці вересня початку жовтня місяця проводиться звітно-виборча учнівська конференція на якій проводяться зміни складу учнівської ради ліцею та затверджується план роботи на поточний навчальний рік. Учнівська рада збирається на свої засідання як правило 1 раз на місяць і працює згідно до затвердженого нею плану. Учнівська рада на своїх засіданнях розглядає різноманітні питання життєдіяльності учнівського колективу, керує і аналізує роботу старостату, прес-центру та учнівського профкому та секторів: учбово-організаційного, сектору по роботі з учнями які проживають у гуртожитку, культурно-масового сектору, сектору громадянсько-патріотичної та правової роботи, сектору спортивно-масової роботи. Головними робочими органами учнівської ради ліцею є сектори які проводять роботу з учнівським колективом по різних напрямках.

Діяльність учнівської Ради (завантажити)