Онлайн заходи для здобувачів освіти

Інформуємо, що Платформою кар’єрного розвитку Career Hub, ГО «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» пропонують здобувачам професійної освіти долучитися до заходів та проєктів, що проводяться ними.

Звертаємо увагу на стислі терміни реєстрації на участь.
Нижче посилання у порядку кінцевого терміну реєстрації.

1. День дівчат в ІКТ: онлайн конференція з надихаючими жінками. Реєстрація до 21.04.2021 включноhttps://careerhub.in.ua/den-divchat-v-ikt-onlayn-konferenciya-z/

 

2. Запрошуємо молодь на онлайн-тренінг «Автостопом по кар’єрі у сфері енергетики». Реєстрація до 21.04.2021 включно
https://careerhub.in.ua/zaproshuiemo-molod-na-onlayn-trening-4/

3. Конкурс серед закладів освіти на кращий постер про майбутнє роботи 2030. Реєстрація до 30.04.2021 включноhttps://careerhub.in.ua/konkurs-sered-zakladiv-osviti-na-krashh/

 


Основна мета Центру кар’єри Баранівського професійного ліцею – надання допомоги учням та випускникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти у працевлаштуванні. Даний центр можна розглядати як ресурс системної підтримки молодої людини в становленні її як молодого фахівця.

Діяльність центру спрямована на:

 • допомогу учням та випускникам у пошуках роботи;
 • формування якостей молодого фахівця, його адаптація до сучасних вимог ринку праці (формування кар’єрних компетенцій);
 • інформаційно-консультативну підтримку молоді у започаткуванні власної справи (формування підприємницьких компетенцій);
 • допомогу в профорієнтації учнів шкіл.

Положення про Центр кар’єри Баранівського професійного ліцею

1.1. Центр кар’єри (далі – Центр) створюється на базі Баранівського професійного ліцею (далі – ліцей).

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією, основними законами України, державними та обласними цільовими програмами, нормативними документами Міністерства соціальної політики України, Державного та обласного центрів зайнятості щодо надання профорієнтаційних послуг населенню, нормативними документами навчального закладу, рішеннями педагогічної ради, а також даним Положенням.

1.3. Діяльність Центру планування кар’єри направлена на ефективну роботу, щодо сприяння працевлаштування випускників з метою сприяння реалізації права учнів на працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем, відстеження їх кар’єрного зростання, підвищення кваліфікації або перепідготовці у разі потреби, а також на координацію роботи в ліцеї по цим питанням.

Центр створюється з метою:

 • надання інформації про конституційні права молоді та випускників навчального закладу;
 • активізації власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості; формування активної життєвої позиції;
 • сприяння розвитку підприємницької ініціативи;
 • опанування навичками самопрезентації, написання резюме та техніці пошуку роботи;
 • розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.

1.4. Участь та взаємовідносини ліцею з іншими зацікавленими організаціями у створенні та сприянні діяльності Центру регламентуються відповідними угодами.

2.Порядок створення Центру

2.1. Центр створюється у структурі ліцею в межах встановленої чисельності працівників навчального закладу відповідним наказом.

2.2. До діяльності Центру залучаються представники органів учнівського самоврядування, а також представники соціальних партнерів, роботодавців.

3. Основні завдання та напрямки роботи Центру

3.1. Сприяння працевлаштуванню випускників.

3.2. Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює ліцей.

3.3. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників.

Зустріч учнів з представником районної служби зайнятості.

3.4. Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

3.5. Здійснення консультаційної підтримки, інформування учнів і випускників ліцею про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності), про основні тенденції локального ринку праці, вимоги роботодавців до шукачів роботи, можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема на сайті Центру за технічної підтримки сайту обласного центру зайнятості.

3.6. Консультування психологів і юристів, фахівців служби зайнятості та надання інформації про права та обов’язки молоді, проведення роз’яснювальної роботи серед молоді, щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносить, а також практична допомога в реалізації отриманих знань.

3.7. Допомога в оволодінні навичками пошуку роботи.

3.8. Розвиток підприємницької ініціативи, професійних і комунікативних якостей.

3.9. Активізація власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості.

3.10. Формування активної життєвої позиції та адекватної самооцінки.

3.11. Допомога у побудові плану професійної кар’єри на основі забезпечення відповідності особистих характеристик сучасним вимогам ринку праці.

3.12. Розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.

3.13. Сприяння молоді у здобутті додаткових професійних вмінь та навичок, підвищення кваліфікації, в тому числі в рамках програм навчання протягом життя та шляхом проходження практики, стажування безпосередньо на підприємствах області.

3.14. Координація отримання додаткової освіти на майстер-класах, бізнес-тренінгах, участі в програмах, проектах, щодо соціальної підтримки учнів.

3.15. Організація та проведення тренінгів (в т.ч. психологічних, мотиваційних), семінарів-тренінгів професійного спрямування з метою підвищення рівня самооцінки учня, опанування ними ефективних форм та методів техніки пошуку роботи, самопрезентації, спілкування з роботодавцем.

3.16. Підтримка у написанні власних резюме (в т.ч. за європейськими стандартами), створення, наповнення і актуалізація бази даних резюме учнів і випускників ліцею та інформаційна підтримка процесу рекрутингу.

3.17. Організація ярмарок кар’єри, професіографічних екскурсій, презентацій роботодавців, виїзних акцій з використанням мобільних засобів служби зайнятості для сприяння роботодавцям у підборі працівників з числа випускників ліцею.

3.18. Забезпечення можливостей безпосереднього спілкування з роботодавцями, ознайомлення з процесами виробництва, вимогами до працівника, соціальним пакетом.

3.19. Організація ефективного використання нових методологій у якісному підборі працівників з числа випускників для забезпечення потреб роботодавців області та формування кадрового резерву.

3.20. Організація та участь у семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях, дослідженнях у сфері соціальної роботи з учнівською молоддю та випускниками для сприяння у працевлаштуванні.

3.21. Розміщення та постійне оновлення інформаційного наповнення в Центрі з питань актуальної потреби в кадрах, інформації про нові підходи роботодавців у підборі персоналу, рекомендацій щодо започаткування власної справи та пошуку роботи.

3.22. Подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомостей про нього (за його згодою) та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця.

3.23. Здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників навчального закладу за місцем їх проживання та відстеження їх кар’єрного зростання.

3.24. Висвітлення в засобах масової інформації кращого досвіду і кращих прикладів результатів ефективної діяльності Центру, щорічне інформування керівництва ліцею та учнів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на інформаційних ресурсах.

4. Порядок роботи Центру

4.1.Роботу Центру забезпечують керівники, які затверджуються наказом директора ліцею. Структура центру також затверджується наказом.

4.2. Керівники Центру забезпечують проведення заходів Центру необхідними нормативно-законодавчими, методичними та інформаційно-довідковими матеріалами, складають графік занять, організовують роботу згідно з тематичним планом, ведуть облік. Проведення заходів здійснюється у відповідності з затвердженим планом заходів та за потребою.

4.3.При необхідності, до проведення занять можуть залучатися спеціалісти центру зайнятості, психологи, представники роботодавців, викладачі вищих навчальних закладів, юристи, тренери.

4.4. Відвідувати заходи Центру можуть всі учні ліцею, які виявили бажання та потребують допомоги у вирішенні проблем зайнятості тощо.

4.5. Групи учасників заходів формуються з урахуванням наступних критеріїв: вік, курс, професія тощо.

4.6. Інформація про роботу Центру також може подаватися в формі оголошень та інформаційних повідомлень, в процесі проведення різних масових заходів ліцею та центрів зайнятості області.

5. Фінансування діяльності Центру

5.2. Матеріально-технічне забезпечення Центру (технічне обладнання та інформаційне забезпечення) повинне забезпечувати високий рівень діяльності та відповідати тематичному плану заходів.

5.1. Фінансування заходів Центру щодо сприяння працевлаштуванню випускників здійснюється за рахунок коштів ліцею на підставі кошторису, затвердженого директором в установленому законодавством порядку, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

План роботи Центру кар’єри

Анкетування «Здібності і схильності».
Професійно інформаційний семінар
«Сучасні технології пошуку роботи.
Пошуки джерел вакансій»
березень БЦЗ
Екскурсія на підприємство «Мірт» квітень А.Ф.
Яворський
Бесіди- консультації з питань
трудового законодавства
квітень І.О.
Григорчук
Проектна діяльність «Моя професія –
моє майбутнє»
лютий С.М.
Шевчук
Тренінг «Вміння спілкуватись –
запорука успіху»
січень Т.С.
Бортнік
Презентація роботодавця травень А.В.
Корольчук
Інформаційна година
«Працевлаштування
за кордоном»
січень І.О.
Григорчук
Ярмарок вакансій квітень БЦЗ
Бесіда «Право на працю» лютий І.О.
Григорчук

В ліцеї запроваджено дні та тижні відкритих дверей, під час яких учні шкіл мають змогу ознайомитися з переліком професій, за якими ведеться підготовка, взяти участь у майстер-класах та на хвилинку уявити себе робітником, майстром своєї справи.
5 березня 2020р. в ліцей завітали учні Дубрівської громади.

26  лютого  2020 року відбулася  зустріч  учнів  Баранівського  професійного   ліцею   з  головним  спеціалістом  Бюро   правової  допомоги  Баранівської  міської  ради  Мельником Ю.М. Учні  дізналися  про  відповідальність  неповнолітніх  за  скоєння  різних  видів  правопорушень. Разом  з  тим  їм  було  повідомлено  де  вони   можуть  отримати  як  неповнолітні  кваліфіковану  правову  допомогу. На даній зустрічі також було проведено профорієнтаційний тренінг “Вибір професії – один із найважливіших етапів життя людини”.

На  педагогічних  радах регулярно  обговорюється  стан  профорієнтаційної   роботи  щодо  вступної   компанії  в  навчальний  заклад. Визначаються  шляхи  активізації  і  покращення  ефективності  профорієнтаційної  роботи  та  затверджуються  «Правила прийому учнів в Баранівський професійний  ліцей».

Соціальним  педагогом  Баранівського  професійного  ліцею  Шевчук  С.М.  і  бібліотекаркою  Савич  Т.В.  було  проведено з  учнями    Першотравенського  ліцею    профорієнтаційний  тренінг  на  тему  «Правильний  вибір –  успішна  професія». Під  час  проведення  тренінгу  учні  9-А  і  9-Б  класів  дізналися  про  будівельні  професії,  які  вони  можуть отримати  навчаючись  в  Баранівському  професійному  ліцеї,   а  також,  приймаючи  участь  в  різних  вправах тренінгу  виявили  у  себе  схильність  до  оволодіння  різними  професіями.  Зустріч  учнів   з  працівниками Баранівського  професійного  ліцею  пройшла  цікаво  і плідно.   

Звіт про виконання регіонального (державного) замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів у БПЛ за 2020 рік

Всього працевлаштовано випускників – 78 чоловік (82%)
Не направлені на роботу – 17 чоловік (18%), а саме:
- направлено на навчання у ВНЗ – 5;
- призвано до лав ЗСУ – 9;
- з інших причин: в тому числі ( декретна відпустка) – 3.
Всього працевлаштовано випускників – 78 чоловік (82%)
Не направлені на роботу – 17 чоловік (18%), а саме:
- направлено на навчання у ВНЗ – 5;
- призвано до лав ЗСУ – 9;
- з інших причин: в тому числі ( декретна відпустка) – 3.

Всього працевлаштовано випускників – 78 чоловік (82%).

Не направлені на роботу  – 17 чоловік (18%), а саме: 

 • направлено на навчання у ВНЗ – 5;
 • призвано до лав ЗСУ – 9;
 • з інших причин (в тому числі декретна відпустка) – 3.